Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin programu lojalnościowego

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1.Organizatorem Programu Lojalnościowego jest spółka PINK SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby Matuszewska 20, 03-876 Warszawa i adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272106; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł; NIP 5222838232, REGON 140844034, adres poczty elektronicznej: pinkshop@pinkshop.pl oraz numer telefonu: (+48) 500 058 513.


1.2.Program Lojalnościowy organizowany jest w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Organizatora, dostępnym pod adresem internetowym: www.pinkshop.pl.


1.3.Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, które rozpoczynają się dużą literą (np. Umowa Sprzedaży), należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie Sklepu Internetowego.


1.4.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.


2.DEFINICJE:


2.1.Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

            UCZESTNIK, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.


            ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – spółka PINK SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby Matuszewska 20, 03-876 Warszawa i adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272106; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł; NIP 5222838232, REGON 140844034, adres poczty elektronicznej: pinkshop@pinkshop.pl oraz numer telefonu: (+48) 500 058 513.


            PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.


            KONTO – indywidualne konto Uczestnika zarejestrowane w Sklepie Internetowym, w którym gromadzone są dane Uczestnika, aktualna liczba Punktów zebranych przez Uczestnika oraz historia Punktów przyznanych i wydanych w Sklepie Internetowym.


            PUNKTY – wirtualne punkty zapisywane w ramach Konta Klienta, przyznawane Uczestnikowi przez Sprzedawcę tytułem zawieranych i opłaconych Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym Organizatora. Punkty przyznawane mogą być również za inne czynności dokonywane w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.


            REGULAMIN – niniejszy regulamin określający warunki uczestnictwa i przebiegu Programu Lojalnościowego.

3.WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWY


3.1.Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każdy Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.


3.2.Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez łączne spełnienie następujących warunków:

  •  Utworzenie Konta zgodnie z postanowieniami regulaminu Sklepu Internetowego.
  •  Dokonanie czynności premiowanej Punktami, pozostając jednocześnie zalogowanym na Koncie.


3.3.Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji z poziomu Konta.


3.4.Klient obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest do korzystania z Programu Lojalnościowego zgodnie z jego założeniami i przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, jak i osób trzecich.


4.WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO


4.1.Program Lojalnościowy obowiązuje przez czas nieokreślony od dnia 01.09.2020 roku aż do odwołania.


4.2.Punkty przyznaje się Uczestnikowi zgodnie z następującym przeliczeniem:

 

  • Punkt za każde 1,00 zł brutto ceny zakupionego Produktu, z wyłączeniem kosztów dostawy oraz ewentualnych prowizji operatorów płatności, o których informacja pojawia się w trakcie składania Zamówienia.
  • 100 Punktów za zapisanie na Newsletter.
  • 20 Punktów za dodanie opinii o Produkcie w Sklepie Internetowym, która zostanie zatwierdzona przez Organizatora.


4.3.Organizator może również premiować Punktami udział Uczestnika w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych w Sklepie Internetowym. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału oraz liczby przysługujących Punktów określone są każdorazowo w regulaminie danej akcji promocyjnej.


4.5.W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Punkty przyznawane są Uczestnikowi nie wcześniej niż z chwilą realizacji Umowy Sprzedaży, tj. odnotowania całkowitej płatności za Zamówienie na koncie Organizatora oraz wydania Produktu Klientowi. W przypadku wyboru przesyłki pobraniowej, Punkty za zakupione Produkty zostają przypisane do Konta z opóźnieniem 30 dni kalendarzowych od dnia wysłania Produktu Klientowi.


4.6.Jeśli Uczestnik wycofa się z działania, za które przyznane zostały mu Punkty, Organizator odejmuje Punkty z salda na Koncie Uczestnika (np. w razie rezygnacji z Newslettera bądź usunięcia dodanej opinii o Produkcie).


4.7.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Uczestnika, Uczestnikowi nie przysługują Punkty przyznane za Produkt, co do którego odstąpił od Umowy Sprzedaży. Jeśli Uczestnik dokonał zakupu innego Produktu przy wykorzystaniu Punktów otrzymanych za Umowę Sprzedaży, od której następnie odstąpił, Uczestnik obowiązany jest do zapłaty części ceny Produktu, którą pokrył przy użyciu nienależnych mu Punktów. W takim wypadku zwrot należności na rzecz Uczestnika z tytułu odstąpienia od Umowy Sprzedaży może nastąpić po potrąceniu kwoty, którą Uczestnik zaoszczędził, kupując Produkt za Punkty, zgodnie z przelicznikiem wskazanym w pkt. 4.10 Regulaminu.


4.8.Uczestnik ma możliwość w każdej chwili sprawdzenia salda posiadanych Punktów z poziomu Konta.

 

4.9. Punkty lojalnościowe zebrane przez Uczestnika podlegają wymianie tylko na wybrane produkty.

 

4.10. Wszystkie produkty dostępne za punkty znajdują się pod tym linkiem.

 

4.11. Lista produktów podlegających wymianie za punkty nie jest stała.


4.12.Punkty zgromadzone przez Uczestnika podlegają wymianie na jednorazowe rabaty, obniżające cenę danego Produktu dostępnego w ofercie Sprzedawcy. Skorzystanie z rabatu możliwe jest w trakcie składania Zamówienia po zalogowaniu na Konto. Punkty wykorzystane w celu wymiany na rabat zostają automatycznie pobrane z Konta z chwilą złożenia Zamówienia.


4.13.Wymiana Punktów w ramach jednorazowego rabatu możliwa jest w 3 wariantach:

  • 100 punktów = Rabat 10 zł
  • 500 punktów = Rabat 50 zł
  • 1000 punktów = Rabat 100 zł


4.14.Koszty dostawy Produktu zakupionego w ramach wymiany Punktów pokrywa Klient.


4.15.Punkty nie stanowią środka płatniczego poza Sklepem Internetowym. Ich zastosowanie dotyczy tylko Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.


4.16.Punkty zgromadzone przez Uczestnika są niezbywalne. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany Punktów na ekwiwalent pieniężny ani inną formę rekompensaty.


4.17.Odstąpienie od Umowy Sprzedaży, która została opłacona z wykorzystaniem Punktów przez Klienta, nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu wydanych Punktów.


4.18.Program Lojalnościowy nie łączy się z wyprzedażami oraz innymi promocjami w Sklepie Internetowym, chyba że warunki odrębnej wyprzedaży lub promocji stanowią inaczej.


5.WARUNKI REZYGNACJI Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO


5.1.Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez usunięcie swojego Konta. Może dokonać tego poprzez nadesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora, na przykład pod adres: ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pinkshop@pinkshop.pl. Usunięcie Konta, a zarazem rezygnacja z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia od Klienta.


6.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


6.1.Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład na adres: ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pinkshop@pinkshop.pl.


6.2.Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


6.3.Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.


7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


7.1.Prawem właściwym dla Programu Lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.


7.2.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub usunięcia czynności premiowanych Punktami; zmiany metody przeliczania Punktów – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte Umowy Sprzedaży.


7.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 241 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-03
Wszystko tak jak muqli być. Super
2024-05-28
Szybka wysyłka w dyskretnym opakowaniu. Towar zgodny z zamówieniem.Polecam w 100%.
pixel